Loading...

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ASTRALIS.BG

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:

 • Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
 • Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
 • Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
 • Търговския закон /ТЗ/,
 • Закона за защита на потребителите,
 • Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Същите са общодостъпни чрез сайта www.astralis.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.  Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги „АСТРАЛИС БЪЛГАРИЯ” ООД,  със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1612, р-н Красно село, ул. "Хайдушка поляна" № 55, вх. Б, ет. 2, ап. 8, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 205869325, ДДС № BG205869325, представлявано от Ивайло Георгиев -Управител, с адрес на упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1331, бул. "Европа" № 564, национален телефон: 0878 380 390, e-mail: sales@astralis.bg, наричано по-долу за краткост „ASTRALIS.BG” или “ www.astralis.bg” от една страна и от друга страна -  Получателят (-ите) на услуги (наричан „Потребител -и”), които услуги се предоставят чрез домейн:   www.astralis.bg ,  наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия ASTRALIS.BG уведомява потребителите, че е Администратор на лични данни и спазва всички приложими изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
 2. На страницата www.astralis.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. ASTRALIS.BG гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ASTRALIS.BG за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 4. ASTRALIS.BG се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя (-ите) на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ASTRALIS.BG е длъжен да предостави информацията по силата на закона. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от ASTRALIS.BG на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане "На изплащане/лизинг”.
 5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ASTRALIS.BG при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
 6. Подробна информация за начина на обработка на личните данни на потребителите се съдържа в Политиката за поверителност, налична на www.astralis.bg.

СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ

 1. ASTRALIS.BG не носи отговорност за различие на снимките/видеоклиповете към продуктите в каталога. Възможно е някои от снимките/видеата да не отговарят на конкретния продукт, а да са просто примерни/ориентировъчни за дадения продукт. Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки за цялата цветова гама на предлагания продукт.

ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ

 1. В www.astralis.bg за всяка стока са посочени цената без ДДС и с включен ДДС, както и основните характеристики.
 2. Стоките, отбелязани като налични в сайта е възможно да не са налични в момента поради забавяне при актуализацията на наличности между ASTRALIS.BG електронния магазин и системата за складово стопанство.
 3. ASTRALIS.BG не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 4. ASTRALIS.BG си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 

ПОРЪЧКИ

 1. Потребителите имат право да изпращат запитвания или да предлагат цени  за закупуване на всички стоки, предлагани на сайта на ASTRALIS.BG. Регистрацията в сайта не е задължителна.
 2. Поръчките, направени по телефон, се обработват спрямо текущите Общи условия. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти и техните спецификации, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. Ако е необходимо, служител ASTRALIS.BG ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.
 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, ASTRALIS.BG има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, ASTRALIS.BG може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя.
 4. Потребителите имат право да изпращат запитвания и да предлагат цена за всички стоки, предлагани на сайта на ASTRALIS.BGРегистрацията в сайта не е задължителна.
 5. За да направите запитване през сайта или да предложите цена за някоя машина изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти“ на сайта или чрез използване на търсачката.

Натиснете бутона „Предложи цена“/“Изпрати запитване“, находящ се отдясно на всяка стока, за да направите своето запитване или своята оферта за нея. Можете да изпратите запитвания за неограничен брой стоки.

На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за контакт. Моля, попълнете данните си коректно - три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един следните начини:

В брой при доставка ( наложен платеж )

На лизинг

По банков път

На място в офис на ASTRALIS.BG 

 1. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката, освен ако предварително не е уговорен друг начин на плащане.
 2. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ASTRALIS.BG.
 3. При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните стоки се изпращат СЛЕД като сумата е пристигнала в банковата сметка. Срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка.
 4. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на клиента. 

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от „ASTRALIS.BG се доставят в срок до 5 /пет/ работни дни, за територията на Република България - .
 2. ASTRALIS.BG си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 3. Срокът за доставка започва да тече от потвърждаването на поръчката от страна на служител на ASTRALIS.BG, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5 /пет/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.
 4. ASTRALIS.BG не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ASTRALIS.BG обстоятелства.
 5. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ASTRALIS.BG на тел: 0879 630 620.
 6. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната  фирма при получаването на пратката и ASTRALIS.BG не бъде незабавно уведомен на тел: 0879 630 620, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажба.
 7. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ASTRALIS.BG на тел: 0879 630 620 за отстраняване на несъответствието.
 8. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 9. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ASTRALIS.BG се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
 10. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със подобна на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на ASTRALIS.BG на тел. 0878 380 390 или да върне стоката и да му бъде възстановена съответната сума.
 11. Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Упражняване правото на отказ

33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ASTRALIS.BG за решението си чрез попълването на формуляр за връщане на стока, изпратен по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

 1. Връщане на стоката

34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ASTRALIS.BG. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ASTRALIS.BG преди изтичането на 14-дневния срок.

34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Те могат да бъдат донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

34.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ASTRALIS.BG стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка/фактура). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условияASTRALIS.BG има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху ASTRALIS.BG, с получаването на стоката от ASTRALIS.BG, удостоверено с  подписването на товарителницата за получаване.

 1. Възстановяване на заплатените суми.

35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, ASTRALIS.BG възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

35.2. ASTRALIS.BG възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

35.3. ASTRALIS.BG има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

 1. В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ASTRALIS.BG стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като ASTRALIS.BG се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.
 2. ри несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.
 3. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
 • възстановяване на заплатената сума
 • заменяне на стоката с подобна такава при възможност
 • отбив от цената
 1. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, ASTRALIS.BG има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 2. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оnline чрез Сайта на ASTRALIS.BG на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0878 380 390, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък. 
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ASTRALIS.BG не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Условия за ползване.
 4. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на www.astralis.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ASTRALIS.BG и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 5. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се с общите условия и ги приемам" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

Оплаквания / Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата. Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: